Tamam Melaad Ke Munkiron Ko Khulla Challenge Hai.
Tumhare Nazdik Huzur (Pa Droud Salam) Ka Youm-e-Woladat Jis Date Ko Bhi Ho Batao
Woh Eid Ka Din Bal Ke Os Se Bhi Afzal Hai Ya Nahi?
Agar Hai To Ham Pe Atraz Kyoun?
Agar Nabi Ki Aamada Ka Din Tumhare Nazdik Khushi Ka Nahi
To Tum Nabi Ke Wiladat Se Ghamzada Maayus Ho Ke Musalman Rahe Ya Nahi ?

Ab Yeh Msg Har Melaad Ke Munkir Tak Puhanche Ga.