Orton Ke Melad Main Ahtiyat
ORAT Ka NAAT Khush Ilhani Se Ba-Awaz Parhna Ke Na Mehram Tak Awaz Jaey HARAM Hai.

(Book Fatawa Rzawiya J22/P242)