Saba Pori War Ma Shey, Tar Sahara ZwaniMarg Shey
Zama Rasti De Mla Mata Kra, Yara ZwaniMarg Shey
Khulgai Che Me Ghukhta Tre, Ma We Kalay Ba Khabar Kri
Muskai Shwa, Ghali Ye Owail Che, Yara ZwaniMarg Shey