Fazal Da Khudai De, Da Topak Pa Zai Gulab Ghwari Os
Cha Chi Ba Kali Woranawal Haghoi Kitab Ghwari Os
Wayi Zama Meena Ba Khpal Zargi Ki Pata Satay
Da “Sada Gula” Rana Lapa Ki Daryab Ghwari Os
Che Khpal Ezaat, Qadar aw Pat Ye Pa Ki Woledalo
Pa Aropa Ki Gora Peghli Nor Hijab Ghwari Os
Awal Ye Wail Raza Lelam Yam Pa Tawan Yam Yara
Da Hari Khulay Da Hari Ghaig Rana Hisab Ghwari Os
Da Du, Da Lasa Mu Da Mrha Neka Hadoki Khars Kral
Khudazda Che Nor Rasakha Sa Shi InQilab Ghwari Os
Hagha Be’Aqla Che La Tana Ye Zan Khkuli Ganrha
Da De Raghali De, Maafi Hagha Gulab Ghwari Os
Nor De Da Stargo Da Banro Pa Jabo Na Pohegi
Da Fazal’Yaar Zra Darna Tak Speen Jawab Ghwari Os