Leche Pa Gajro Singarawa Raza.
Sange Da Gulono Matawa Raza.
Da Da Zrrono Or Ghwarri Oba Da Jwand.
Parkha Pa Lambo Rawarawa Raza.
Da Da Zulfo Shpa Darna Ogda Na Shi.
Or Pa Anango Ke Zalawa Raza.
Rasha Lag Pa Dar Me Ka Dildar Me Ka.
Zulfe De Wal Wal Rajorrawa Raza.
“Siala” Donya Pate Da Da Zrra Sara.
Starge Pa bal Lor Ma Arrawa Raza.