Hazrat Mohammad (Par Droud Salam) Ki Wiladat
Bara Rabi Awwal Ko Hoi Jamhur Ulama Ka Yehi Moquf Hai.

Hawalajat:

1: Hazrat Jabir-o-Ibne Abbas
Serat Ibn-E-Kaseer J1 P199
Albidaaya Wan Nihaya J2 P260

2: Mohamad Bin Is'haq
Serat Ibn-E-Hasham J1 P195

3: Sharih-E-Bukhari Imam Qustulani
Muwahibul Li Dunya Ma'asharah J1 P132

4: Serat Halbiya J1 P57
5: Ma sabt Minal Nisa J1 P98