Eid Ke Mana Lout Kar Aane Wali Khushi Ke Hain,
Or Har Khushi Ke Liye Khutba Or Namaz Nahi,
Agar Khushi Ke Liye Istilah e Eid Istemaal Karne Se
Khutba o Namaz Ka Hona Lazim Hota To
Kayi Ahadees Se Saabit Hai.

Ke! Momin Ke Liye Woh Din Bhi Eid Hai
Jis Din Woh Gunaah Na Kare.