Apko Hozor (Par Droud Salam) Ki Wafat Ka Sog Gham Hona Chahiye Khushi Nahi?

Jawab Al Quran: Or Salamti Hai Us Par Jis Din Paida Huwa Jis Din Intiqal Karega Or Jis Din Zinda Othaya Jaega
(Maryam A15)

Allah Ambia Ki Wafat Ke Din Ko Salamti Ka Din Farmaye Or Shetan Sog Ka! Aap Kis Ki Manege?
Islam Mein Sog 3 Din Hai