Taziya Najaiz-O-Bidat Zaroor Hai
Magar Hasha Kufur-O-Shirk Nahi
Neez Taziye Ki Tazeem-O-Aqeedat Sakht Haram Hai
(Fatwa Razavia J24/P503-489)