Nabi AlaiheSalam Ne Farmaya!
Mujhe Allah Par Umeed Hai Ke AaShora Yani 9,10
Muharam Ka Roza Guzre Hoi Aek Sala Ke 
(Sagera) Gunaho Ka Kaffara Hai (Mishkat H, 2044)