=NIKAH=
Maahe MUHARAM Mein Nikah Karna Jaiz Hai.
NiKAH (Shadi) Kisi Maheene Mein Manna Nahi Hai.
(Book > Fatawa Rzwiya J11/P265)