l3   9|\ 3   /|3 i (9"  ("9  l3   l3
l3   9| 3 \9/ 3 | l9 ,9,)3 ,3,) 9 l,,3,l9
edit main jaao
or
tamam 3 or 9 ko mita do.
Phir dekho kia hota hai